Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)

Prop. 6 L (2016-2017), Innst. 171 L (2016-2017), Lovvedtak 52 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.02.2017 Innst. 171 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. Formålet med endringene er først og fremst å åpne for bruk av elektronisk kommunikasjon og gjøre de ulike bestemmelsene mer teknologinøytrale.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 16.02.2017