Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)

Prop. 48 L (2016-2017), Innst. 246 L (2016-2017), Lovvedtak 75 (2016-2017), Lovanmerkning 3 (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.04.2017 Innst. 246 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven når det gjelder pleiepenger ved pleie av syke barn. Barn med varig sykdom inkluderes i ordningen. Pleiepenger kan ytes i 1 300 dager, hvorav 260 dager med 100 pst. kompensasjon av tapt inntekt (opptil 6 G), og 1 040 dager med 66 pst. Ordningen skal kunne graderes ned til 20 pst. og ytes frem til fylte 18 år. Pleiepenger skal ikke lenger kunne ytes ved pleie av psykisk utviklingshemmede over 18 år som er svært alvorlig syke. Opphold i Norge er forutsetning, men kan utbetales ved opphold i utlandet på inntil 8 uker i løpet av en tolv måneders periode. Dette vil gi en bedre og forenklet ordning ved å inkludere barn som i dag ikke er omfattet av ordningen, samt fjerne krevende skjønnsvilkår som kan være vanskelige å forstå, og som er svært utfordrende for Arbeids- og velferdsetaten å saksbehandle. Formålet om at pleiepenger skal være kompensasjon for midlertidig bortfall av arbeidsinntekt for å pleie syke barn opprettholdes.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2017

   Behandlet tredje gang i Stortinget 02.05.2017