Lovanmerkning 4 (2016–2017)

Stortinget behandlet 16. juni 2017:

Lov om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Stortinget besluttet:

Lovvedtaket bifalles ikke.

Anmerkning:

Under III antas følgende bestemmelser å skulle endres slik:

§ 12 sjuende og niende ledd oppheves ikke. Åttende ledd forblir åttende ledd.

§ 19 skal lyde:

§ 19 Tilsyn

Kommunen og fylkesmannen fører tilsyn med at føresegnene i §§ 8 til 12 vert haldne.

§ 20 første ledd skal lyde:

For å sikre at føresegnene i §§ 8 til 12 vert haldne, eller vedtak etter desse paragrafane vert gjennomført, kan departementet påleggje den ansvarlege tvangsgebyr.

Olemic Thommessen

president