Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 320 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.), jf. Prop. 64 L (2016-2017) og Innts. 320 L (2016-2017). Endringene innebærer bl.a. at klageinstanser skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret når det frie skjønnet i kommunen skal prøves og at hvordan dette hensynet er vektlagt må begrunnes. Videre skal kommunene som offentlig organ kunne reise sak mot staten. Endringene innebærer også at kommunene skal kunne reise søksmål om gyldigheten av innsigelser etter plan- og bygningsloven og vedtaket i departementet i saker om innsigelser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 02.06.2017