Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 378 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen legge til rette for at kommuner som ønsker det, kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten fra 2020. Dette skal være en prøveordning som skal følgeevalueres frem til 2023. Regjeringen er videre bedt om å fremme en egen sak for Stortinget om overføring av tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene - basert på erfaringene fra prøveordningen - som kan gi grunnlag for beslutning om overføring fra 2023. Vedtakene ble støttet av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Stortinget har vedtatt lovendringer som legger til rette for kommunal overtakelse av ansvaret for tannhelsetjenen. I vedtaket er det presisert at Kongen kan sette i kraft bestemmelsene til ulik tid for ulike deler av landet. I tillegg er det vedtatt enkelte andre endringer i helselovgivningen, herunder kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, støttet av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2017