Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.03.2018 Innst. 173 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og at slikt tap avgjøres ved dom, jf. Prop. 146 L (2016-2017) og Innst. 173 L (2017-2018). Stortinget har vedtatt å be regjeringen komme tilbake med forslag om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, og at slikt tap skal avgjøres av domstolen. Stortinget har videre vedtatt å be regjeringen komme tilbake med forslag om at tap av statsborgerskap, uavhengig av årsak, skal avgjøres av domstolen. Et forslag om å be regjeringen utrede om det kan etableres en ordning med rask domstolsbehandling av saker som gjelder tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, ble vedtatt. Stortinget har vedtatt at det er sterkt kritikkverdig av justis,- beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.03.2018