Representantforslag om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ivar Odnes, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 30.01.2018 Innst. 109 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et enstemmig storting har vedtatt å be regjeringen følge opp samhandlingsreformen og på egnet vis sikre opptrapping av legedekningen i primærhelsetjensten generelt, og i fastlegeordningen spesielt. I tillegg er det - med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelige Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt - fattet flere vedtak om ulike sider ved fastlegeordningen og om utdanningen av spesialister i allmennmedisin.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2018