Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen

Dokument 8:17 LS (2017-2018), Innst. 59 L (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.12.2017 Innst. 59 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen. Bakgrunnen for forslaget var omleggingen av pleiepengeordninge som trådte i kraft 1. oktober 2017, jf. Prop. 48 L og Innst. 246 L (2016-2017). Representantforslagets punkt A ble ikke vedtatt. Representantforslagets punkt B som var et anmodningsvedtak ble vedtatt, Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag som ivaretar selvstendig næringsdrivende og frilansere som får alvorlig syke barn, slik at de ivaretas med tilsvarende pleiepengerettigheter som arbeidstakere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2017

   Behandlet første gang i Stortinget: 11.12.2017