Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)

Prop. 67 L (2017-2018), Innst. 319 L (2017-2018), Lovvedtak 64 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 319 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven. Det er vedtatt et krav til grunnbemanning som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Kravet om minimumsbemanning skal være oppfylt fra 1. august 2019. Det er også vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Videre er det vedtatt et krav om dokumentasjon av norskferdigheter for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage, og tilbudet i barnehagen til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er gjort tydeligere i loven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.06.2018