Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)

Prop. 100 L (2017-2018), Innst. 70 L (2018-2019), Lovvedtak 11 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2018 Innst. 70 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ulike endringer i aksjelovgivningen som skal redusere de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet. Endringene omfatter bl.a. oppløsning, avvikling og revisjon av mellombalanser. Kravet i aksjeloven om å angi forretningskommune i vedtektene ble opphevet med støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Et forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om å sette som vilkår for å dele ut ekstraordinært utbytte basert på en mellombalanse at selskapet ikke har besluttet å unnlate revisjon av årsregnskapet, fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.12.2018