Endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 06.11.2018 Innst. 29 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven som innebærer å fjerne påbudet om at sykehus må være offentlig godkjent. Hensikten med endringen er å bidra til en mest mulig hensiktsmessig regulering av helsetjenesten, både i privat og offentlig sektor. Dagens godkjenningsordning har flere utfordringer og bidrar ikke i tilstrekkelig grad til å sikre kvalitet og fremme rettferdig fordeling av helsetjenester og faglig forsvarlighet. Lovendringen innebærer at departementet kan etablere nye godkjenningsordninger og i forskrift bestemme på hvilke vilkår slik godkjenning skal gis. Vedtaket ble fattet med støtte fra Arbeiderpartiet, regjeringspartiene og Kristelig Folkepartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.11.2018