Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter (S-delen)

Prop. 91 LS (2017-2018)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang