Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter

Prop. 91 LS (2017-2018), Innst. 41 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 20.11.2018 Innst. 41 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å gi sitt samtykke til godkjenning av to beslutninger i EØS-komiteen.Forordningene det her er snakk om angir krav om gjennomsnittlig tillatt CO2-utslipp fra henholdsvis nye personbiler og nye varebiler. Utslippskravene retter seg ikke mot det enkelte kjøretøy, men mot bilprodusentene, og det er den enkelte produsents gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp som reguleres. Den ene forordningen gjelder for personbiler, og den andre gjelder for varebiler. Begge forordningene er senere endret gjennom tilknyttede rettsakter. De tilknyttede rettsaktene inneholder bl.a. regler om rapportering og overvåking, søknad om unntak fra utslippskravene, overvåking av CO2-utslipp for kjøretøy som godkjennes etappevis og fremgangsmåte for godkjenning av innovative teknologier (miljøinnovasjoner). Godkjenningen krever lovendring. Lovendringen behandles i Innst. 42 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2018