Voteringsoversikt for sak:

Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:29:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:30:00)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (14.05.2019 Kl. 20:30:16)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet kulturmeldingen. Hovedinnholdet i meldingen er en redegjørelse for ambisjoner, mål og særskilte innsatsområder i den fremtidige kulturpolitikken. Familie- og kulturkomiteen er positiv til hovedbudskapet i meldingen om at kunst og kultur er ytringer med samfiunnsbyggende kraft, og at et rikt og velfungerende kulturliv er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati. Komiteen slutter seg til kulturmeldingens overordnede og nasjonale kulturpolitiske mål om et fritt og uavhengig kulturliv. Målene vil bli konkretisert og fulgt opp i de årlige budsjettproposisjonene og i kommende stortingsmedlinger og strategidokumenter om avgrensete områder innenfor kulturpolitikken.Uenigheten mellom regjeringspartiene og opposisjonen gjelder bla. gaveforsterkningsordningen, som opposisjonen (Ap, SP, SV) vil avvikle. Sistnevnte vil også sette av 1 pst. av statsbudsjettet til kulturformål. Mindretallsforslagene som ble fremmet i saken ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger