Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 19.11.2019 Innst. 48 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om Helsenæringen - Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. Denne meldingen presenterer regjeringens politikk for helsenæringen. Hovedmålet med meldingen er å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen og samtidig bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, behandling og omsorg. Hovedutfordringene for videre vekst og utvikling i helsenæringen antas å ligge i etterspørselssiden i det norske hjemmemarkedet. Pasientens helsetjeneste må utvikles innenfor bærekraftige rammer, og næringslivet er en del av løsningen. Et attraktivt hjemmemarked for helsenæringen vil danne grunnlag for økt verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser i norsk økonomi. Ulike mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2019

   Debattert i Stortinget 26.11.2019
   Votert i Stortinget 26.11.2019