Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Meld. St. 18 (2018-2019), Innst. 48 S (2019-2020)

Vedtak 30

Meld. St. 18 (2018–2019) – Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester – vedlegges protokollen.