Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 299 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Det ble lovfestet at alle studenter skal ha tilgang på et studentombud. Videre ble det vedtatt endringer i loven for å tydeliggjøre utdanningsinstitusjonenes ansvar for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering, og bestemmelsen om individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser og særskilte behov er endret slik at den harmoniserer med bestemmelsen om tilrettelegging i likestillings- og diskrimineringsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019