Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

Merknad

Finanskomiteen har besluttet at det ikke vil avholdes muntlig høring på revidert nasjonalbudsjett 2019. Komiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandling av saken. Innspill kan sendes til finans@stortinget.no innen tirsdag 21. mai kl. 12.00.

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2019 Innst. 391 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 14.06.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 21.06.2019