Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

Prop. 8 LS (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang