Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 27. februar 2020

Kristin Ørmen Johnsen

Kari Henriksen

leder

ordfører