Representantforslag om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg

Dokument 8:23 S (2019-2020), Innst. 185 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Marit Knutsdatter Strand, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold, Siv Mossleth Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra Sp) Innstilling avgitt 10.03.2020 Innst. 185 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg. Forslagsstiller foreslår at Stortinget ber regjeringen sørge for at det i Statens vegvesen sine vegnormaler som omhandler planlegging og bygging av gang- og sykkelveger, utarbeides mer fleksible standarder, som tar hensyn til at det er ulik trafikkmengde og dermed ulike behov i ulike deler av landet. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2020

   Debattert i Stortinget 19.05.2020
   Votert i Stortinget 26.05.2020