Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014

Prop. 37 LS (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang