Representantforslag om å styrke det ideelle innslaget i spesialisthelsetenesta

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Siv Mossleth Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 09.06.2020 Innst. 371 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Senterpartiet om å styrke det ideelle innslaget i spesialisthelsetjenesten. Det er bred enighet om at ideelle aktører er en viktig del av norsk helsetjeneste og har spilt en sentral rolle i utviklingen og utbyggingen av spesialisthelsetjenesten. Forslagene som ble fremmet i saken omfattet spesifikke tiltak for å forplikte regjeringen og de regionale helseforetakene til å bruke ideelle aktører i tråd med vedtatte mål. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet viste til at regjeringen allerede har iverksatt tiltak for å sikre økt bruk av ideelle aktører, og de støttet derfor ikke forslagene, og forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2020

   Debattert i Stortinget 16.06.2020
   Votert i Stortinget 17.06.2020