Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen Innstilling avgitt 21.03.2020 Innst. 204 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra Den særskilte komité for å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen og enstemmig vedtatt en midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. Koronaloven skal legge til rette for forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen av sentrale samfunnsfunksjoner. Fullmakten er ikke generell, men gjelder for 62 lover, så langt det er nødvendig for å ivareta lovens formål. Loven kommer ikke til anvendelse dersom formålet kan ivaretas gjennom normal lovbehandling. Dersom en tredjedel av Stortingets medlemmer ikke kan støtte hele eller deler av en bestemt forskrift, skal den oppheves helt eller delvis. Loven inneholder egne formkrav for meddelelse til Stortinget, og det er tatt inn en egen bestemmelse om domstolskontroll. Loven skal gjelde i én måned fra ikrafttredelse og kan forlenges ved behov.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.03.2020