Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628

Prop. 61 LS (2019-2020), Innst. 303 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 303 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortignet har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.). Bakgrunnen er Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628. Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt, herunder at tilsynsmyndighetene får kompetanse til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på disse reglene. Arbeidstilsynet gis samme mulighet til å sanksjonere brudd på plikten til å gi nødvendige opplysninger til tilsynsmyndigheten og på plikten til å etterkomme stansingsvedtak som de har når det gjelder brudd på de øvrige offentligrettslige pliktene i arbeidsmiljøloven og i allmenngjøringsloven.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Debattert i Stortinget 02.06.2020
   Votert i Stortinget 02.06.2020