Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.)

Prop. 61 LS (2019-2020), Innst. 294 L (2019-2020), Lovvedtak 108 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.2020 Innst. 294 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628 om utslippsgrenser for forurensende luftarter og partikler og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner. Forordningen opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 97/68/EF som er innlemmet i EØS-avtalen. EØS-komiteens beslutning innebærer at teksten i EØS-avtalen kapittel XXIV nr. 1 a vedrørende dette direktivet oppheves. Utveksling av data og opplysninger mellom nasjonale myndigheter og mellom nasjonale myndigheter og Kommisjonen i forbindelse med EU-typegodkjenninger skal bidra til å forbedre håndheving av regelverket, herunder styrke reglene for markedsovervåkning. Forordningens artikkel 57 stiller krav til nasjonale myndigheter om å fastsette sanksjonsregler for overtredelse av forordningen. Gjennomføringen av forordningen i norsk rett krever lovendringer, jf. Innst. 294 L (2019-2020).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020