Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)

Prop. 111 L (2019-2020), Innst. 287 L (2019-2020), Lovvedtak 95 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.05.2020 Innst. 287 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 . Loven viderefører, frem til og med 31. oktober 2020, de bestemmelsene i den midlertidige forskriften som gjelder besøk i fengsel, elektroniske kontrolltiltak som vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff, og straffavbrudd. Reglene foreslås inntatt i et nytt kapittel 3 A i straffegjennomføringsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020