Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

Prop. 31 L (2020-2021), Innst. 119 L (2020-2021), Lovvedtak 36 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2020 Innst. 119 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, jf. Innst. 119 L (2020-2021), jf. Prop. 31 L (2020-2021). Formålet med ordningen er å hindre at ellers levedyktige og omstillingsdyktige bedrifter går konkurs som følge av koronavirusutbruddet og smitteverntiltak i Norge og i utlandet, slik at arbeidsplasser trygges og bedriftene får tid og rom til å tilpasse seg situasjonen. Ordningen skal gjelde for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021, og bygger i stor grad på den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall som løp ut august 2020. Departementet kan i forskrift forlenge ordningens varighet. Loven trer i kraft straks og gjelder på norsk territorium, herunder på Svalbard

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2020