Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 153 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om midlertidig lov om endring i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. Det er vedtatt en ny § 2-7 a om adgang til elektronisk underskrift på listeforslag etter sameloven § 2-7 andre ledd ved sametingsvalget i 2021. Komiteen har i innstillingen vist til at muligheten for å ivareta demokratiske rettigheter også under de begrensede tiltak for aktivitet som følger av smittevernloven under utbruddet av covid-19. Muligheten til å fremme listeforslag også for de gruppene som ikke nådde opp, eller ikke var etablert ved forrige sametingsvalg, er en grunnleggende demokratisk rettighet. Komiteen understreker betydningen av at den elektroniske løsningen ivaretar krav til digital sikkerhet og personvern. Bestemmelsen skal oppheves 1. januar 2022.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2020