Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 10.03.2021 Innst. 290 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt et forslag fra regjeringen om en ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner. Den gjelder gjennomføring av folkerettslig bindene sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd, samt gjennomføring av andre ikke-militære tiltak med bred internasjonal oppslutning som Norge slutter opp om. Sistnevnte har i praksis så langt vært begrenset til restriktive tiltak vedtatt av EU.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.04.2021