Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.03.2021 Innst. 296 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 77 L (2020-2021) Endringar i lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen, jf. Innst. 296 L (2020-2021). Navnet på fylkesmannen ble endret til statsforvalteren/statsforvaltaren fra 1. januar 2021. Lovvedtaket innebærer at lovgivningen (ca. 100 lover) er endret slik at "fylkesmannen" er endret til "statsforvalteren" på bokmål og "statsforvaltaren" på nynorsk. Videre er det gjort tilsvarende endringer i lovbestemmelser der begrepene "fylkesmann", "fylkesmannsembete", "fylkesmannens", "fylkesmenn", "fylkesmennene" og der henvisninger til konkrete fylkesmannsembeter er benyttet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.04.2021