Endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 517 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. Lovendringene ble enstemmig vedtatt. Det ble også vedtatt å be regjeringen fremme forsalg til en lovfesting av retten til å få eksamensoppgavene på det norske skriftspråk studentene ønsker.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021