Lov om Opplysningsvesenets fond

Prop. 144 L (2020-2021), Innst. 623 L (2020-2021), Lovvedtak 175 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 623 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond. Loven danner det rettslige grunnlaget for å dele fondets verdier og gi eiendomsretten til Den norske kirke og staten, og skal sikre at verdiene i fondet blir forvaltet i samsvar med Grunnloven § 116. Den norske kirke får vederlagsfritt overført eiendommer og andre verdier som har sælig verdi for kirken, og blir eier av disse. Staten blir eier av de øvrige verdiene i fondet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021