Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om betalingstjenester i det indre marked og forordning om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter

Prop. 225 S (2020-2021)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.

Forslag fra Utenriksdepartementet

Saksgang