Representantforslag om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola Elvestuen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 01.02.2022 Innst. 130 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr. Stortinget vedtok å be regjeringen se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse, og stille strengere krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg. Stortinget vedtok bl. a å be regjeringen legge fram en helhetlig stortingsmelding om dyrevelferd som omfatter både produksjonsdyr i landbruket, kjæledyr og fiskeoppdrett, senest i vårsesjonen 2023. Stortinget vedok å be regjeringen sørge for at det blir forsket på alternativ til CO2-bedøvelse av dyr i slakteri og kverning av hanekyllingar (maserasjon), med mål om at det blir innført bedre metoder for avliving, og at det på sikt kan innføres et forbud mot dagens praksis.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2022

   Debattert i Stortinget 10.02.2022
   Votert i Stortinget 15.02.2022