Endringer i forsvarsloven (utvidet adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2022 Innst. 74 L (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ved behandling av Innst. 74 L (2022-2023) jf. Prop. 134 L (2021-2022) vedtatt endringer i forsvarsloven. Endringene betyr blant annet at Forsvaret får adgang til å inngå kontrakt om tjenesteplikt for personer uten verneplikt og omhandler også utvidet tjenesteplikt for vernepliktige.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.12.2022