Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (241 - 260 av 334)

 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I en tid hvor det er et stort behov for omstilling i næringslivet, velger næringsministeren å foreslå reduksjoner i flere av virkemidlene som nettopp skal bidra til nye muligheter for næringslivet. Et eksempel på dette er at næringsministeren i statsbudsjettet foreslår å endre mandatet til Investinor AS slik at man stenger muligheten for at selskapet kan gjøre direkte investeringer. I Adresseavisen 13. november kan vi lese at regjeringspartiene vil stoppe dette forslaget. Dette illustrerer den betydelige usikkerheten regjeringen har i sin tilnærming til næringspolitikken. Hva vil statsråden gjøre for å gi næringspolitikken større forutsigbarhet, og er han enig i at det er viktig å videreføre Investinor AS sitt mandat for aktive direkteinvesteringer?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24-timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. Så langt har ikke Helse Nord fått noen respons, og situasjonen beregnes som kritisk. Hvorfor er det ikke gitt en avklaring på forespørselen?
 • Spørretimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hvorfor statsråden nå er negativ til å gi folk større trygghet for nok mat ved å starte beredskapslagring av korn, når Kristelig Folkeparti tidligere har vært for saken
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hvorfor ikke regjeringen har fulgt opp klima i kvotemeldingen, med henvisning til at dagens kvotesystem gir lite rom for at rederiene kan organisere sitt fiske slik at de tar hensyn til klimaavtrykket
 • Muntlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener at det er uvesentlig om etablering av privatskoler har negative konsekvenser for kvaliteten på det offentlige skoletilbudet i kommunene
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren mener at det skal være forbudt i Norge for religiøse ledere å tilby å omvende mennesker til en annen seksuell orientering eller kjønnsidentitet
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om Nav-skandalen, og hvorvidt statsministeren fortsatt mener at hennes regjeringen ikke kunne og burde slått alarm før
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren ser noe problem med at avgiftene i Norge nå er 6,3 mrd. kr høyere enn da hun overtok, og om hun ser utfordringene politikken har, med henvisning bl.a. til at NHO og LO er krystallklare på at den avgiftspolitikken som føres for biodiesel, setter klimasatsingen i fare
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om ikke det er rimelig at man betaler momsen selv på de dyreste elbilene, med henvisning til at omstilling må være rettferdig om vi skal lykkes med det grønne skiftet, eller om statsministeren er enig med partilederen i Venstre, som kaller dette for et uttrykk for misunnelse
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om at regjeringa vil skjerpe kapitalkrav for norske banker, og hvordan statsråden kan mene at endringene som er foreslått, ikke vil gi endringer fra dagens nivå, og hvorfor dette ikke bør opp til politisk behandling i Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan det kan ha seg at folk som frykter farlig tungtransport, ikke ser resultater av det regjeringa sier at den gjør
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å sikre at førere av utenlandske vogntog har tilstrekkelig kompetanse i kjøring på norske vinterveier
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvilke tiltak statsråden har gjort for å forebygge vold i skolen og gi lærere og andre ansatte i skolen og SFO mer kunnskap om forebygging, vurdering og håndtering av vold i skolen
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det etterlyses tiltak og virkemidler for å forebygge ulykker med vogntog på norske vinterveier, og hvorvidt statsråden har tenkt å foreta seg noe i denne saken før vi får nok en forferdelig trafikkulykke
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden er trygg på at det er nok tog tilgjengelig til å ta unna for den økte passasjerveksten i årene framover
 • Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil vurdere en videreføring av dagens svært gode ordning med tilskudd til frivilligsentraler, med henvisning til at det fra 2021 skal utbetales pr. innbygger og ikke pr. sentral, noe som betyr kroken på døra for mange
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at statsråden har sagt at hun først i desember 2018 fikk kunnskap om at Nav hadde fortolket forordning 883/2004 feil, og hvorvidt det har kommet henvendelser om temaer som gjelder dette sakskomplekset før
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvilke tiltak regjeringen vil gjøre for å senke strømprisen, og om statsråden nå vil stoppe utbyggingen av NorthConnect-kabelen
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at redselen for dårlig skodde useriøse utenlandske trailere på norske vinterveier øker, og om det vil skje en endring i statsrådens innsats på dette området
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hva man skal prioritere mellom kontroll og mottak, dersom man skal fjerne føringstilskuddet og salgslagene skal finansiere ordningen