Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (141 - 160 av 296)

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden kan svare på kor mykje eit liggjedøgn på barselavdeling kostar, og kva Helse Bergen årleg vil spare på å kutte ansvaret med tre liggjedøgn for kvinner/barn, og kvifor ikkje regjeringa grip inn og sikrar kommunen sine interesser
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden kan bekrefte at han kommer til å respektere Stortingets vedtak om at det ikke skulle brukes tvang overfor kommuner for å få dem til å slå seg sammen, og at han ikke vil ta initiativ til omkamp om frivillighetsprinsippet
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva som er status for arbeidet med å utrede flere viktige punkter for utviklingen av boligmarkedet og trygge, gode bomiljøer, og når statsråden vil komme tilbake til Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I Moss Avis den 4. januar 2018 fremkommer det at Statens vegvesen igjen vil gå bredt ut for å finne fremtidig trasé for riksvei 19 gjennom Moss. Støtter statsråden at Statens vegvesen går bredere ut enn det som ligger i regjeringens konseptvalg fra januar 2015, for å finne en fremtidig løsning for riksvei 19 gjennom Moss, og er en slik bred tilnærming forenelig med byggestart senest i 2024?
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om når statsråden vil legge fram en faglig utredning av bestandsstørrelse og forvaltningsmål som kreves for å ha en levedyktig ulvebestand
 • Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Fiskeriministeren er raus med lovnadar om vekst i oppdrettsnæringa og tilhøyrande utbetaling til vertskommunane. Realiteten er at det har vore lite vekst dei siste åra. Kan det lovast vekst i 2018, og korleis har statsråden tenkt å innfri dei lovnadane som er gitte?
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om at lederen av Politiets Fellesforbund, på et seminar om beredskap på Stortinget, i sitt innlegg la vekt på at politiet nå var i ferd med å organiseres bort fra folket, og hvorvidt statsråden har et annet syn på dette enn politifolkenes høyeste tillitsvalgte
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I forbindelse med jernbanereformen har statsråden tidligere uttalt at de ansatte ved jernbanen skal behandles godt og blant annet ikke fratas opptjente pensjonsrettigheter. Renhold av tog blir nå konkurranseutsatt. Det berører over 200 ansatte, flesteparten kvinner. Ved en slik konkurranseutsetting mister i praksis alle over 55 år muligheten til å gå av med AFP. Mener statsråden at en slik forringelse av pensjonsrettigheter er holdbar, og hva vil han gjøre for å rette opp denne urimeligheten?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt regjeringen vil fremme forslag om endring i avgiftspolitikken for å redusere grensehandelen og gi norsk næringsliv bedre og mer forutsigbare rammevilkår
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I behandlingen av Innst. 52 S (2017-2018) vedtok Stortinget at det ikke skulle brukes tvang overfor kommuner for å få dem til å slå seg sammen. Kan statsråden bekrefte at han kommer til å respektere dette vedtaket, og at han ikke vil ta initiativ til omkamp om frivillighetsprinsippet?
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om økning i reiselivsmomsen, og hvorvidt statsråden kan avkrefte eller bekrefte at steder som Hotell Jeløy Radio i fremtiden kan belage seg på forutsigbare rammebetingelser
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Det er ein vedvarande konflikt mellom Helse Bergen og Bergen kommune når det gjeld utvikling av barseltilbodet når helseføretaket skal redusere ansvaret for barseltilbodet frå fem til to døgn, utan at dette blir kompensert i kommunen med midlar. Kan statsråden svare på kor mykje eit liggjedøgn på barselavdeling kostar, og kva Helse Bergen årleg vil spare på å kutte ansvaret med tre liggjedøgn for kvinner/barn, og kan statsråden forklare kvifor regjeringa ikkje grip inn og sikrar kommunen sine interesser?
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvorvidt statsråden er enig i vurderingene om at det ikke er tap av husdyr som er begrunnelsen for å ta ut ulveflokker, men andre årsaker, og om han i så fall kan oppgi hvilke
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.12.2017

  Besvart: 10.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at politiets ressurser ikke brukes på å straffe rusmisbrukere som sliter, men heller går til å ta bakmenn og langere
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om statsråden i det heile er bekymra for utviklinga i norske fiskeri, der tilgang til havet betyr mindre og tilgang til pengar meir, for kven som får delta i fiskeria
 • Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden vil sørge for at lærernormen også innrettes sånn at vi er sikre på at økte lærerressurser gir mer læring
 • Muntlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden kan forsikre Stortinget om at han vil gjennomføre vedtaket om en lærernorm som hans eget parti har vært med på, og jobbe aktivt for å løse de utfordringene innføringen av norm skaper
 • Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt statsråden har en plan for hvordan vi skal klare å rekruttere tilstrekkelig med lærere, med bakgrunn i at det er enighet i Stortinget om å innføre en ny norm
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Marit Berger Røsland

  Om korleis det vil vere mogleg å sikre rimeleg energi til både industrien vår og det norske folket elles i framtida, når EU sine konkurransereglar forbyr Noreg å skjerme norsk industri, samstundes som me, ifølgje regjeringa sitt forslag, vil gi EU makt over infrastrukturen som overfører norsk energi
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2017

  Besvart: 06.12.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvordan statsråden vil forholde seg til søknadene om dispensasjonsadgang i deltakerloven for industriens erverv av kystfiskefartøy, med bakgrunn i at statsråden har valgt å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS