Vedtak til lov om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

I Stortingets møte 13. november 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

I

I lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) gjøres følgende endringer:

§ 9 første ledd skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg XX nr. 2 a (forordning (EF) nr. 66/2010 og kommisjonsforordning (EU) nr. 782/2013) om EU-miljømerket gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Olemic Thommessen
president