Vedtak til lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

I

I lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 1 overskriften skal lyde:

§ 1 Formål og stedlig virkeområde

§ 1 nytt annet ledd skal lyde:

Loven gjelder også for Svalbard. Departementet kan i forskrift fastsette at deler av loven ikke skal gjelde på Svalbard, eller fastsette særskilte regler for dette området.

§ 3 første ledd skal lyde:

Plikten til å gi opplysninger etter denne lov omfatter opplysninger som skal gis med hjemmel i følgende bestemmelser med tilhørende forskrifter:

  • a. ligningsloven § 5-2,

  • b. folketrygdloven §§ 24-2, 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4,

  • c. skattebetalingsloven § 5-11,

  • d. statistikkloven § 2-2 og

  • e. svalbardskatteloven § 5-2 femte ledd.

§ 13 nr. 3 endringen av folketrygdloven § 24-3 første ledd endres til endring av folketrygdloven § 24-2 første ledd.

§ 13 nr. 3 endringen av folketrygdloven § 24-3 annet ledd endres til endring av folketrygdloven § 24-2 annet ledd.

§ 13 nr. 3 endringen av folketrygdloven § 24-3 tredje til femte ledd endres til endring av folketrygdloven § 24-2 tredje til femte ledd.

§ 13 nr. 3 endringen av folketrygdloven § 24-3 sjette ledd endres til endring av folketrygdloven § 24-2 sjette ledd.

§ 13 nr. 3 endringen av folketrygdloven § 24-4 endres til endring av folketrygdloven § 24-3 og skal lyde:

§ 24-3. Fastsetting og innkreving av avgifter

For fastsetting av trygdeavgift gjelder ligningslovens bestemmelser, se også § 21-16.

Dersom arbeidsgiveren ikke gir opplysninger om beregnet arbeidsgiveravgift etter § 24-2 første ledd, eller gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan ligningsmyndighetene fastsette avgiften. For et slikt vedtak gjelder ligningsloven kapittel 9 om saksbehandling, §§ 10-2 til 10-5 om tilleggsskatt, og § 11-2 om søksmål fra det offentlige.

Ved rettslig prøving av avgjørelser etter annet ledd gjelder ligningsloven § 11-1 tilsvarende.

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt gir eller medvirker til å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller unnlater å levere pliktige opplysninger i forbindelse med beregning, fastsetting eller endring av arbeidsgiveravgiften, straffes etter bestemmelsene i ligningsloven kapittel 12.

Departementet kan sette ned eller ettergi arbeidsgiveravgift dersom det av særlige grunner knyttet til fastsettelsen virker særlig urimelig å fastholde hele kravet.

§ 13-3 nr. 3 endring av folketrygdloven § 24-6 annet ledd endres til endring av folketrygdloven § 24-5.

II

I lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) gjøres følgende endring:

§ 10 tredje ledd skal lyde:

Vedtak om tvangsmulkt kan påklages til Skatteklagenemnda.

III

Endringene under I trer i kraft straks.

Endringen under II trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Departementet kan gi overgangsbestemmelser.

Olemic Thommessen
president