Vedtak til lov om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven

I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven

I

Ved oppheving av § 17-1 første ledd bokstav a i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), jf. lov 7. desember 2012 nr. 76 avsnitt V, gjelder følgende overgangsregel:

Overgangsregel til endringer i skattereglene for uføreytelser

Departementet kan i forskrift gi regler om skatte-fradrag for inntektsårene 2015, 2016 og 2017 for skattytere som får en betydelig nedgang i netto inntekt etter skatt som følge av oppheving av skattebegrensningsregelen i skatteloven § 17-1 første ledd bokstav a.

Vedtak

II

Overgangsregelen trer i kraft straks med virkning for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

Olemic Thommessen
president