Vedtak til lov om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148)

I Stortingets møte 17. mars 2015 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148)

I

I lov 22. mai 1902 nr. 10 om Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) skal § 66 tredje ledd nytt tredje punktum lyde:

Straffansvar etter § 148 første ledd første handlingsalternativ foreldes heller ikke såfremt noen omkommer på grunn av forbrytelsen.

II

  • 1. Denne lov trer i kraft straks.

  • 2. Endringen i straffeloven § 66 får virkning i tilfeller der straffansvaret ikke er foreldet ved ikrafttredelsen.

Olemic Thommessen
president