Vedtak til lov om endring i lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

I Stortingets møte 13. juni 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

I

I lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter blir det gjort følgjande endring:

Tittelen til lova skal lyde:

Lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (motorkjøretøy- og båtavgiftsloven)

II

Lova tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen
president