Vedtak til lov om endring i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

I Stortingets møte 13. juni 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

I

I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. blir det gjort følgjande endring:

Tittelen til lova skal lyde:

Lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

II

Lova tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen
president