Vedtak til lov om endring i lov om skatt til Svalbard

I Stortingets møte 13. juni 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov om skatt til Svalbard

I

I lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard blir det gjort følgjande endring:

Tittelen til lova skal lyde:

Lov om skatt til Svalbard (Svalbardskatteloven)

II

Lova tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen
president