Vedtak til lov om endring i lov om Statens pensjonskasse

I Stortingets møte 16. mars 2020 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endring i lov om Statens pensjonskasse

I

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse skal § 26 nytt sjette ledd lyde:

Løpende alderspensjon faller likevel ikke bort eller reduseres etter tredje ledd ved beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, likestilles med beordret tjeneste.

II

  • 1. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

  • 2. Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 26 nytt sjette ledd opphører å gjelde 1. november 2020.

Tone Wilhelmsen Trøen

president