Lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skatt­legging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

Dette dokument

År 2003 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skatt­legging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. gjøres følgende endringer:

I

§ 6 nr. 1 bokstav a tredje punktum skal lyde:

Departementet gir nærmere forskrifter om gjennomføringen av denne bestemmelse.

§ 6 nr. 4 oppheves.

Nåværende § 6 nr. 5 blir ny § 6 nr. 4.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær