Lov om heleide dattersamvirkeforetak

Dette dokument

År 2003 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om heleide dattersamvirkeforetak

§ 1

Et samvirkeforetak må ha minst to medlemmer. Departementet kan godkjenne at et samvirkeforetak skal være heleid av annen sammenslutning.

§ 2

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær