Lov om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering

År 2006 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering

I lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering gjerast følgjande endring:

I

§ 12 nytt andre ledd skal lyde:

Departementet kan i forskrift bestemme at offentlige myndigheter skal gi opplysninger til bruk for folkeregistreringen i elektronisk form.

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær