Lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om ­dokumentavgift

År 2006 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om ­dokumentavgift

I lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift gjerast følgjande endring:

I

§ 7 femte ledd første punktum skal lyde:

Er eiendoms- eller bruksrett til fast eiendom overtatt med hjemmel i lov til pris som er fastsatt med hjemmel i lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker, i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak eller i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste, skal avgiften beregnes etter denne pris.

II

Lova gjeld frå og med 1. juli 2006.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær