Lov om endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikrings­selskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. ­(forsikringsloven)

År 2006 den 13. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikrings­selskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. ­(forsikringsloven)

I lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. ­(forsikringsloven) gjerast følgjande endring:

I

§ 17-3 nr. 4 skal lyde:

  • 4. I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 3-13 nr. 6 første punktum skal lyde:

  • 6. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger om fødselsnummer for personlig skattyter eller organisasjonsnummer for upersonlig skattyter, navn, adresse, skatteklasse, den fastsatte nettoformue og nettoinntekt, skatter og avgifter kan gis til finansinstitusjoner (jf. finansieringsvirksomhetsloven), forsikringsvirksomhet (jf. forsikringsloven) og kredittopplysningsvirksomhet.

§ 6-11 nr. 4 skal lyde:

  • 4. Bestemmelsene i nr. 1-3 gjelder tilsvarende for sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, kreditt- og hypotekforeninger og selveiende finansieringsforetak som har utstedt grunnfondsbevis, jf. sparebankloven § 2 annet ledd, forsik­ringsloven § 4-2 annet ledd og finansieringsvirksomhetsloven og for selskaper og sammenslutninger der medlemmene har begrenset ansvar og som noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsandeler fra, unntatt boligselskaper hvor andelshaverne lignes etter skatteloven § 7-3.

II

Endringa under I trer i kraft straks.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær